ENGLISH       FRANCAIS       РУССКИЙ      УКРАЇНСЬКА     

Ježíš Kristus

Proč
Ježíš?

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16

ENGLISH       FRANCAIS       РУССКИЙ      УКРАЇНСЬКА     

Ježíš Kristus

Proč
Ježíš?

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16

ENGLISH       FRANCAIS       РУССКИЙ      УКРАЇНСЬКА     

Ježíš Kristus

Proč
Ježíš?

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16

Proč Ježíš?

Bůh nás stvořil

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho jako muže a ženu.

Člověk zhřešil

Kvůli tomu, že člověk zhřešil, máme na sobě všichni hřích.
Všichni lidé jsou stejní, protože všichni jsme hříšní. Nejsme dobří a skvělí, jak Bůh chtěl, abychom byli. Jsme daleko od Boží přítomnosti a slávy.

Bůh nás miluje, ale nenávidí hřích

Bůh však člověka miloval a stále nás miluje. To, co Bůh nenávidí, je náš hřích, protože náš hřích nás odděluje od Boha.
Kvůli těm hříchům se od nás Bůh odvrátil a neodpovídá na naše modlitby.

Cenu za hřích nemůžeme zaplatit

Člověk se nemůže zbavit svého hříchu dobrými skutky. Člověk se nemůže sám zachránit. Důsledkem hříchu je smrt. Kdybychom za svůj hřích chtěli zaplatit, museli bychom za něj zaplatit svým životem a jít do pekla.

Oběť Ježíše Krista

Ale protože nás Bůh i přesto stále miluje, rozhodl se nás zachránit. Bůh natolik miloval člověka, že dal svého jediného syna Ježíše Krista jako oběť za nás. Díky tomu každý, kdo uvěří v Ježíše Krista, nezemře, ale bude žít – získá věčný život.

Ježíš Kristus – dokonalá oběť

Ježíš Kristus nikdy nezhřešil, ale Bůh učinil Ježíše Krista hříchem za nás. Bůh potrestal Ježíše Krista za všechny naše hříchy – minulé, současné i budoucí stejně, jako kdyby je Ježíš Kristus sám udělal. Ježíš Kristus na sebe dobrovolně vzal náš hřích a snesl trest za naše hříchy na svém těle, když prolil svou krev a zemřel na kříži.

Krev Ježíše Krista vše zaplatila

Krev Ježíše Krista zaplatila za všechny naše hříchy. Náš hřích už na nás neleží a díky prolití Jeho krve došlo k odpuštění všech našich hříchů. Nyní máme spravedlnost Ježíše Krista.
Ježíš Kristus pro nás zvítězil nad hříchem a smrtí poté, co Ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel.

SPASENÍ

Můžeme vědět, že máme věčný život, když vírou přijmeme tuto oběť, kterou za nás Ježíš Kristus učinil. V nikom jiném není spasení, neboť pod nebem není dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Abychom byli spaseni, musíme svými ústy vyznat, že Ježíš Kristus je Pán a v srdci věřit, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých a taktéž ve svém srdci přijmout, že Ježíš Kristus musí mít plnou vládu nad naším životem. Tímto vyznáním přijímáme, že je to Kristus, kdo v nás bude působit a naplňovat svou vlastní spravedlnost, protože člověk není schopen dosáhnout spravedlnosti svou vlastní snahou. Ježíš Kristus tuto zkušenost nazývá “znovuzrození”. Ježíš Kristus řekl: “Nenarodí-li se člověk znovu, nemůže vejít do Božího království”. Jestliže to, co jste právě přečetli, proniklo do vašeho srdce, můžete nyní přijmout Pána Ježíše Krista jako svého Pána a osobního Spasitele.
Můžete se ve svém srdci modlit třeba takto:
Drahý nebeský Otče, poznal/a jsem, že jsem hříšník a že jsem porušil/a Tvé zákony. Chápu, že můj hřích mě od Tebe oddělil.
Lituji toho a prosím Tě o odpuštění. Rozhodl/a jsem se odvrátit se od všech svých hříchů – vědomých i nevědomých.
Přijímám skutečnost, že Tvůj syn Ježíš Kristus zemřel místo mě, byl vzkříšen z mrtvých, je živý a odpovídá na mé modlitby.
Nyní otevírám dveře svého srdce a zvu Ježíše Krista dovnitř, aby se stal mým Pánem a Spasitelem. Předávám vládu Ježíši Kristu a prosím ho, aby vládl a kraloval v mém srdci, aby se v mém životě naplnila dokonalá vůle Ježíše Krista. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Žádost o modlitbu

Vaše soukromé údaje nebudou nikde ukládána.

* Na vaši žádost o modlitbu nebudeme odpovídat.

Budeme se za vaši žádost o modlitbu modlit.

Zaškrtněte prosím, zda píšete o kontakt nebo o modlitbu.

PJ BG 6

” protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte” 1 Tesalonickým 4 : 16, 17, 18

CÍRKEV PLZEŇ

Koperníkova 15, Plzeň 

(Zvoňte na červený zvonek)

Tel.: +420 705 122 912

email: info@cirkevplzen.com

KOPERNÍKOVA 15

VEDOUCÍ - DUCH SVATÝ